Nepomnyashchy, B., Still Life with Watermelon

1977
Oil on canvas
Size: 115сmх73cm

Artist: Nepomnyashchy, B.

See Also